SIA „MANI SEMINĀRI” INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
Interneta veikala www.maniseminari.lv (tālāk tekstā minēts kā i-veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus.

Līguma priekšmets
MANI SEMINĀRI pārdod semināru, konferenču, pasākumu biļetes pēc organizatoru pieprasījuma un organizatoru interesēs, un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu, zāles ietilpību un citus parametrus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes.
MANI SEMINĀRI ir tiesīgs veikt specializēto biļešu veidlapu maiņu to bojājuma gadījumos, pie nosacījuma, ka biļešu veidlapa ir identificējama un pircējs to ir saņēmis MANI SEMINĀRI drukājamā formā uz viņu norādītu e-pastu.
Tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka un izsludina pasākuma organizators un MANI SEMINĀRI neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu. MANI SEMINĀRI nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis. Vietnes saturs ir apskatāms bez reģistrēšanās, tomēr tiesības izmantot vietnes pakalpojumus ir tikai reģistrētiem lietotājiem, kas piekrīt Noteikumiem.
Cenas un norēķini


Biļešu cenas un i-veikalā pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir rezervējis, attiecīgi aizpildot nepieciešamos lauciņus.
Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.
Pasākuma organizators patur tiesības patstāvīgi izstrādāt savu biļešu pārdošanas stratēģiju, iepriekš par to brīdinot nedz MANI SEMINĀRI  nedz nebrīdinot potenciālos pasākuma apmeklētājus un biļešu īpašniekus.
MANI SEMINĀRI patur tiesības pirms pasākuma oraganizatora informācijas izvietošanas i-veikalā, pārbaudīt šīs informācijas saturu.
Saskaņā ar pasākuma organizatora stratēģiju, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.
Klients veic darījuma apmaksu ar AS “Swedbank” bankas internetbankas vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, MAESTRO), vai arī apmaksājot piestadīto rēķinu ar noradīto biļetes(kupona) numuru.

Biļetes numurs ar informāciju par pasakumu, atnāks uz epastu. Ja organizators ir norādījis, ka biļetei bezmaksas, tad šo biļeti var tikai rezervēt. Ja pasākuma organizators ir norādījis pasākumu par maksu, tad biļeti uzreiz ir iespēja iegādāties, bez iepriekšējas rezervācijas. Ja biļete nav rezervēta vai iegādāta, tas nozīmē, ka klients nav veicis apmaksu un darījums nav noticis. Biļetes automātiski tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam pirkšanas process ir jāveic no jauna.
Biļešu iegāde interneta veikalā www.maniseminari.lv/ nav maksas pakalpojums, kā arī, piegādes maksa, ja tādu ir norādījis pasākumu organizators pasākuma aprakstā, var tikt pievienota kopējai pirkuma summai, attiecīgi organizatoram norādot biļetē par piegādi un cik tas maksā.
MANI SEMINĀRI ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā, preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
 
Piegāde

I-Biļetes (PDF formātā) nosūtīšana uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.
I-Biļete: biļete, kura izdrukāta uz A4 izmēra lapas PDF formātā (Portable Document Format dokuments). Dokumenta atvēršanai un drukāšanai nepieciešama bezmaksas datorprogramma Adobe Reader - PDF dokumentu lasītājs, pieejams Adobe mājaslapā - www.adobe.com.
 
Tirgotāja atbildība


Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā neskaitāmu skaitu biļetes uz vienu pasākumu, ja pasākuma organizators nav noteicis citādāk.

MANISEMINĀRI.lv nepārbauda lietotāja personību, izņemot tā lietotājvārdu un paroli. Neierobežojot iepriekš minēto, ikviens un visi MANISEMINĀRI.lvi-veikala apmeklētāji un lietotāji apstiprina MANISEMINĀRI.lv kā savu personas datu apstrādātāju un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Personas dati, ko apstrādā MANISEMINĀRI.lv saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai dati, ko tiešsaistē iesniedz MANISEMINĀRI.lv i-veikala apmeklētājs vai lietotājs, norādot datus biļešu iegādei vai reģistrējoties kā lietotājs MANISEMINĀRI.lv i-veikalā. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir nodrošināt  MANISEMINĀRI.lv i-veikala darbību un informācijas un rezervācijas/biļešu izsūtīšanu. Lai realizētu iepriekš norādītos mērķus, MANISEMINĀRI.lv ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai ietvaros, vai arī tam uzņēmumam, kas savā īpašumā iegūst MANISEMINĀRI.lv i-veikalu gadījumā, kad uzņēmums tiek nodots trešās puses uzņēmumam. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no iegadātās biļetes, ja pasākumu organizators nav norādījis citādāk. 

Ne MANISEMINĀRI.lv, ne pasākuma organizators nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā.
 
MANISEMINĀRI.lv nepārbauda lietotāja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākuma teritorijā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda norises vietā.
 
I-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod MANI SEMINĀRI tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.
MANI SEMINĀRI ir atbildīgs par rakstiem un citiem datiem MANI SEMINĀRI mājas lapā, kurus vēlas ievietot i-veikala lietotājs. Ja pirms ievietošanas MANI SEMINĀRI redz neatļautas zīmes, rakts ar biļešu ievietošanu var tikt anulēts.
MANI SEMINĀRI nav atbildīgs par rakstiem, komentāriem un citiem datiem pasākumu organizatoru mājas lapā, kuru tiešās saitnes links ir ievietots pie pasākuma apraksta MANI SEMINĀRI mājas lapā.   
MANI SEMINĀRI mājas lapa var saturēt atsauksmes un saites uz vispasaules informāciju internetā, tā kā MANI SEMINĀRI nevar kontrolēt šīs vietas un tur izvietoto informāciju, MANI SEMINĀRI neuzņemas atbildību par atbilstību, nozīmību un informāciju šajās vietās.
 
Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz MANI SEMINĀRI ir aizliegta bez MANI SEMINĀRI rakstiskas atļaujas.
Pircēja atbildība


I-veikala lietotājs apņemas netraucēt i-veikala darbību un tehnoloģiskos risinājumus. Jebkāda i-veikala darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi no i-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmas, ir aizliegta.
 
Lietojot i-veikalu tās lietotājs piekrīt:
• ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot i-veikalu);
• ievērot visus i-veikala lietošanas noteikumus;
• uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām;
• neizmantot biļešu apmaksai 3.personas maksājumu karti;
• ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.
 
Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod MANI SEMINĀRI tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.
 
Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa


Biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, ja vien tas nav paziņots savādāk no organizatora puses.
 
Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, MANI SEMINĀRI nav atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu.
Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
Biļešu apmaiņu vai atlīdzināšanu ja pasākums ir atcelts, pārcelts organizē pasākuma organizators vai MANI SEMINĀRI pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas ar pasākuma organizatoru.
MANI SEMINĀRI neuzņemas atbildību par atceltajiem semināriem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.


Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties i-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.
Šie noteikumi ir pieejami MANI SEMINĀRI mājas lapā www.maniseminari.lv, sadaļā “Noteikumi’’.


---